บรรยายหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง แอตโตดรีมส์ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน” ให้กับบุคคลากรทางด้านไอทีของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.