IT Security Consultant

อบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน” ให้กับพนักงานจาก “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”